نیک پندار

کانال تایید شده نیک پندار

تدریس دانشگاه ۰۱:۵۰
غذا و بهداشت ۰۲:۰۸
تغذیه کودک ۰۲:۵۳
مدیریت وزن ۰۳:۲۲
جشن همستر وحشی ۰۳:۰۰