نی ما جوادپور

نی ما جوادپور

نفرت در فترتِ فکرت ۰۲:۴۸
بمانی هم... بری هم... ۰۰:۵۸
...Usandım bu candan ۰۴:۰۸
۱۱ ماه پیش
...nə qədər göynəmişəm ۰۱:۰۲
Sen vermiyorsun... ۰۵:۳۲