nonagreenplanet
nonagreenplanet

nonagreenplanet

سمپاشی زمستانه ۰۰:۵۱
سمپاشی زمستانه ۰۰:۵۴
قلمه زنی کاکتوس ۰۰:۴۲
هرس گیاهان زینتی ۰۰:۱۵
خلاقیت در کشاورزی ۰۱:۰۰
بذرگیری کدو تنبل ۰۰:۱۷
باغ سیب سمیرم ۰۰:۱۲
جوانه زنی گیاهان ۰۰:۲۹
کوکوپیت چیست؟ ۰۰:۱۹
هرس سبز درختان ۰۰:۳۰
اسید هیومیک چیست ۰۰:۳۱
کاشت کلم قمری ۰۰:۱۵
خلاقیت در کشاورزی ۰۰:۰۵
مالچ کشی مزارع ۰۰:۱۶
انتقال سینی نشاء ۰۰:۱۰
تهیه چمن رول ۰۰:۳۰
باغ مرکبات ۰۰:۱۰
مختصات UTM چیست؟ ۰۰:۳۰
جوانه زنی گیاهان ۰۰:۲۹
برداشت توت فرنگی ۰۰:۱۰