استادعلی منتظری

استادعلی منتظری

تنظیم اعشار در اتوکد ۰۲:۴۸
پرینت رنگی در اتوکد ۰۳:۲۸
ویرایش جدید مبحث 4 ۰۱:۵۷
پلان سقف کاذب چیست؟ ۰۴:۵۵
نوشتن اندیس در اتوکد ۰۲:۵۲
مدلسازی پله در اتوکد ۰۶:۰۵
آموزش ضوابط آتش نشانی ۰۵:۱۶
شانه گیرشدن  تیرها ۰۴:۰۱
کشیدن پلان مبلمان ۰۲:۳۹
آموزش کاتب ۰۴:۳۲
۱۱ ماه پیش
آموزش پاک کردن اتوکد ۰۲:۲۱
فرمان Multiline ۰۶:۴۵