پی سی دی

پی سی دی

گیمپلی بازی Sniper Elite 5 ۱۱:۳۲
تریلر بازی Sniper Elite 5 ۰۱:۵۰
گیمپلی بازی WARNO ۱۸:۱۹
تریلر بازی WARNO ۰۱:۵۸
گیمپلی بازی Arma Reforger ۰۸:۴۰
تریلر بازی Arma Reforger ۰۱:۵۲
گیمپلی بازی Conquerors Blade ۱۳:۳۵
تریلر بازی Conquerors Blade ۰۲:۱۳
گیمپلی بازی Black Desert ۱۰:۰۴
تریلر بازی Black Desert ۰۱:۳۱
گیمپلی بازی Wartales ۲۵:۵۰
تریلر بازی Wartales ۰۱:۴۱
گیمپلی بازی Expedition Zero ۲۷:۴۶
تریلر بازی Expedition Zero ۰۱:۱۰
گیمپلی بازی MotoGP 22 ۱۳:۳۶
تریلر بازی MotoGP 22 ۰۰:۵۴
تریلر بازی Ghostwire Tokyo ۰۱:۵۲
گیمپلی بازی WWE 2K22 ۱۰:۲۰
گیمپلی بازی Rugby 22 ۲۰:۰۰
تریلر بازی Rugby 22 ۰۱:۱۱
گیمپلی بازی Thunder Tier One ۰۹:۰۰
تریلر بازی Thunder Tier One ۰۱:۰۰
گیمپلی بازی ELEX II ۰۴:۴۸
تریلر بازی ELEX II ۰۱:۵۱
گیمپلی بازی Shadow Warrior 3 ۱۷:۱۱
تریلر بازی Atelier Sophie 2 ۰۲:۵۰
تریلر بازی BRAVELY DEFAULT II ۰۳:۴۹
تریلر بازی Martha Is Dead ۰۳:۱۲
گیمپلی بازی Martha Is Dead ۱۱:۳۱
گیمپلی بازی MONARK ۰۹:۱۲
تریلر بازی MONARK ۰۱:۲۷
گیمپلی بازی ELDEN RING ۳۰:۴۸
تریلر بازی ELDEN RING ۰۲:۳۸
گیمپلی بازی Myth of Empires ۴۶:۵۶
تریلر بازی Myth of Empires ۰۲:۰۹
گیمپلی بازی Crossout ۱۱:۰۱
تریلر بازی Crossout ۰۱:۴۵
گیمپلی بازی Lost Ark ۱۱:۵۱
تریلر بازی Lost Ark ۰۱:۱۹