Skip to main content
(نرگس)

(نرگس)

ببین دیگر چه شدع به قلبم اگه یکی دوسم داشته باشع دیگه به کارم نیست حتی پرودگار جهانیان :)جهنم باشد که زیان میکردم ولی آدم میشم :)