physicsdepratment

physicsdepratment

سلول های خورشیدی پلیمری ۰۸:۰۳
۳۵۳ بازدید ۲ سال پیش
مشاهده ی مستقیم امواج گرانشی ۰۳:۰۹
۲,۰۱۸ بازدید ۲ سال پیش
امواج گرانشی چیست؟ ۱۱:۰۳
۲۷۲ بازدید ۲ سال پیش
سیاه چاله ها ۰۵:۳۶
۲۲۹ بازدید ۲ سال پیش
بزرگترین کهکشان کیهان ۰۱:۰۰
۱,۰۴۷ بازدید ۲ سال پیش
بمب اتم ۰۰:۳۹
۱,۳۸۲ بازدید ۲ سال پیش
انرژی چیست؟ ۰۴:۴۲
۳۲,۸۱۷ بازدید ۲ سال پیش
جهان هستی ۰۶:۵۰
۳۰۴ بازدید ۲ سال پیش
ماده چیست؟ ۰۲:۱۳
۳۳۳ بازدید ۲ سال پیش
ماده و انرژی تاریک چیست؟ ۰۵:۴۲
۲۳۳ بازدید ۲ سال پیش
در مورد دنیای اتم ها بیشتر بدانید ۰۵:۱۵
۳,۰۷۵ بازدید ۲ سال پیش
کشف پاد ذره ۰۱:۰۰
۱۰۲ بازدید ۲ سال پیش