مجتمع آموزشی پل

مجتمع آموزشی پل

soc یا system on chip  چیست؟ ۱۲:۰۹
تعویض باتری AirPods ۰۰:۳۷
تعویض ic چسبی Iphone Xr ۰۲:۲۵