مجتمع آموزشی پل

مجتمع آموزشی پل

تعویض باتری AirPods ۰۰:۳۶
ترمیم فلت پاره شده ۰۱:۱۴
تعویض ic چسبی Iphone Xr ۰۲:۲۴