مرکز مشاوره اکسیر

کانال تایید شده مرکز مشاوره اکسیر

احترام به خود ۰۳:۲۲
خشم در عشق ۰۱:۵۴
عزت نفس یعنی چی؟ ۰۰:۵۹
قصه روانشناسی ۰۲:۳۳
رابطه لانگ دیستنس ۰۱:۵۶
رابطه اشتباه ۰۲:۰۳
ترک عادات بد ۰۲:۱۹
تفکر فاجعه ساز.... ۰۲:۰۴
خودارضایی ۰۳:۲۴
فاکتورهای ازدواج ۰۲:۲۵
بدبینی در رابطه ۰۱:۵۶
روابط در نوجوانی ۰۳:۰۶
تعارض در ارتباطات ۰۱:۰۷