محمد وفایی
محمد وفایی

محمد وفایی

کمال گرایی ۲۰:۲۰
۴ سال پیش
3 1 ۲۳:۱۲
۴ سال پیش
تغییر باورها ۲۱:۱۹
۴ سال پیش
آموزش مذاکره ۵ ۰۱:۵۷
آموزش مذاکره ۴ ۰۱:۳۹
آموزش مذاکره ۳ ۰۱:۵۶
آموزش مذاکره ۲ ۰۱:۴۲
آموزش مذاکره ۱ ۰۱:۳۳
عالی نباشید ۰۶:۳۷
۵ سال پیش
باسواد کیست؟ ۱۰:۰۳
۵ سال پیش
ترک سیگار ۱۵:۰۰
۵ سال پیش
تعریف مدیریت زمان ۰۳:۴۷
تست مدیریت زمان ۰۵:۴۹
چرا ثروتمند نیستیم؟ ۱۵:۴۷
قانون انحراف ۰۶:۵۹
۵ سال پیش
غر زدن ممنوع ۰۳:۰۱
۵ سال پیش
نفشه گنج ۱۵:۵۹
۵ سال پیش
انگیزشی ۰۱:۱۳
۵ سال پیش