سخنرانی ترکی
سخنرانی ترکی

سخنرانی ترکی

بلاگرترکی ۰۰:۳۶
۱ ماه پیش
توبنویس شکایت نمیکنی ۰۰:۱۶
کبوتر دلم از ۰۰:۲۱
۲ ماه پیش
اهل سنت ۰۱:۰۹
۲ ماه پیش
سخنرانی رضاعباسی ۰۱:۰۰
یار دا وفاسیز یارمش.. ۰۰:۵۴
شیعه شدن خانم ژاپنی ۰۹:۵۸
ترکی ۰۰:۴۱
۷ ماه پیش
سخنرانی رضاعباسی ۰۰:۳۱
زن زندگی ازادی ۰۰:۵۹
سگ حسینم ۰۱:۰۰
۹ ماه پیش
کلناعباسک یازینب ۰۰:۵۷
سخنرانی رضاعباسی ۰۰:۵۹
سخنرانی رضاعباسی ۱۰:۲۶
سخنرانی رضاعباسی ۰۰:۵۹