احساس عاشقی

احساس عاشقی

اشتراک کنسرت بسیار زیبا ۰۱:۳۹
۱۸۳ بازدید ۴ ماه پیش
بازخوانی بسیار زیبا ۰۱:۱۸
۸۵۵ بازدید ۴ ماه پیش
نوستالژی عاشقانه ۰۱:۰۳
۱,۰۳۶ بازدید ۶ ماه پیش
نوستالژی عاشقانه ۰۱:۴۲
۲۶۱ بازدید ۶ ماه پیش
یه میکس توپ واسه دوستای خوب ۰۲:۰۷
۷۲۷ بازدید ۷ ماه پیش
اشتراک لحظات عاشقانه ۰۱:۲۴
۸۹۵ بازدید ۹ ماه پیش
بازخوانی بسیارزیبا ۰۱:۰۸
۲,۳۵۳ بازدید ۱۲ ماه پیش
بازخوانی بسیارزیبا ۰۰:۴۷
۱,۷۳۴ بازدید پارسال
اشتراک موسیقی سنّتی بسیارزیبا ۰۴:۲۱
۱,۱۸۴ بازدید پارسال
بازخوانی دلنشین ۰۰:۴۳
۱,۲۲۴ بازدید پارسال
بازخوانی بسیارزیبا ۰۳:۵۹
۱,۱۷۳ بازدید پارسال
اشتراک موسیقی های دلنشین ۰۱:۴۸
۶۵۱ بازدید پارسال
اشتراک موسیقی های دلنشین ۰۴:۰۲
۵۸۳ بازدید پارسال
بازخوانی دلنشین ۰۰:۴۹
۲,۰۹۶ بازدید پارسال
اشتراک آهنگ پراحساس ۰۱:۰۶
۱,۰۴۹ بازدید پارسال
کارتمرینی بسیارزیبا ۰۱:۰۰
۷۱۱ بازدید پارسال
اشتراک آهنگ بسیارزیبا ۰۴:۰۷
۱,۶۹۶ بازدید پارسال
اشتراک آهنگ کردی بسیارزیبا ۰۱:۰۰
۹۸۵ بازدید پارسال
اشتراک آهنگ بااحساس ۰۰:۵۲
۲,۳۹۶ بازدید پارسال
آهنگ بسیارزیبا ۰۳:۱۱
۱,۷۶۲ بازدید پارسال
بازخوانی بسیارزیبا ۰۱:۰۰
۱,۳۰۳ بازدید پارسال
بازخوانی بسیارزیبا ۰۰:۴۹
۶۸۰ بازدید پارسال
انرژی مثبت ۰۱:۰۰
۱,۶۳۱ بازدید پارسال
اجرای دلی بسیارزیبا ۰۰:۵۵
۱,۵۳۲ بازدید پارسال
بازخوانی پراحساس ۰۰:۴۴
۱,۵۷۸ بازدید پارسال
بازخوانی آهنگ ۰۱:۰۰
۱,۸۷۴ بازدید پارسال
اجرای پراحساس ۰۱:۰۵
۱,۴۹۶ بازدید پارسال
آهنگ دلنشین ۰۰:۳۷
۳,۸۴۰ بازدید پارسال
آهنگ عاشقانه ۰۱:۰۰
۲,۲۱۸ بازدید پارسال
آهنگ عاشقانه وغمگین ۰۱:۰۰
۲,۰۴۹ بازدید پارسال
آهنگ زیبا ۰۰:۵۵
۱,۰۷۵ بازدید پارسال
آهنگ پراحساس ۰۱:۰۰
۱,۴۵۹ بازدید پارسال
آهنگ دلنشین ۰۱:۱۲
۱,۲۰۳ بازدید پارسال
آهنگ پراحساس ۰۱:۳۷
۱,۰۸۹ بازدید پارسال
آهنگ دلنشین ۰۱:۳۶
۱,۱۲۵ بازدید پارسال
دنیام عوض شده ۰۴:۵۴
۳۶۷ بازدید ۲ سال پیش
بارفتنت ۰۷:۱۴
۷۸۴ بازدید ۲ سال پیش
عروس شدی ۰۳:۵۴
۳۷۳ بازدید ۲ سال پیش
آهنگ عاشقانه ۰۰:۵۲
۴۰۸ بازدید ۲ سال پیش
آهنگ عاشقانه ۰۱:۰۰
۹۹۱ بازدید ۲ سال پیش
آهنگ بااحساس وعاشقانه ۰۰:۵۷
۶۴۴ بازدید ۲ سال پیش
آهنگ عاشقانه ۰۰:۵۹
۶۰۲ بازدید ۲ سال پیش
آهنگ عاشقانه ۰۱:۰۰
۱۳۶ بازدید ۲ سال پیش
آهنگ عاشقانه وغمگین ۰۰:۵۴
۵,۸۳۶ بازدید ۲ سال پیش
آهنگ عاشقانه ۰۰:۴۶
۵۹۷ بازدید ۲ سال پیش
آهنگ عاشقانه ۰۰:۵۸
۱۰۲ بازدید ۲ سال پیش
آهنگ عاشقانه ۰۱:۰۰
۸۱۰ بازدید ۲ سال پیش
نوای محرم ۰۲:۰۶
۹۶ بازدید ۲ سال پیش
آهنگ عاشقانه ۰۱:۱۰
۵۲۱ بازدید ۲ سال پیش
آهنگ عاشقانه ۰۰:۵۷
۵۸ بازدید ۲ سال پیش
آهنگ عاشقانه ۰۰:۵۸
۴۶۱ بازدید ۲ سال پیش
آهنگ عاشقانۀ غمگین ۰۱:۰۱
۱۶۴ بازدید ۲ سال پیش
آهنگ عاشقانه ۰۱:۰۰
۲۶۰ بازدید ۲ سال پیش
آهنگ عاشقانۀ غمگین ۰۱:۰۷
۹۹ بازدید ۲ سال پیش
آهنگ بااحساس ۰۱:۱۰
۱۳۷ بازدید ۲ سال پیش
آهنگ کردی غمگین ۰۱:۱۰
۲۹۸ بازدید ۲ سال پیش
آهنگ بااحساس ۰۱:۰۰
۳۱۷ بازدید ۲ سال پیش
بورو(برگرد) ۰۱:۱۲
۳۲۵ بازدید ۲ سال پیش
آهنگ پراحساس ۰۱:۰۰
۱۳۵ بازدید ۲ سال پیش
آهنگ زیبا ۰۱:۰۰
۴۳۷ بازدید ۲ سال پیش