مجله علم روز

کانال تایید شده مجله علم روز

ماده تاریک چیست ۱۴:۵۷
فرود بر سیاره زحل ۰۶:۲۲
تابش هاوکینگ چیست؟ ۱۲:۱۰
جهان هولوگرافی ۱۴:۴۴
مسأله‌ی علمی آگاهی ۰۵:۳۹
جریان تاریک چیست؟ ۰۹:۵۹
قضیه ناتمامیت گودل ۰۵:۲۵
تاریخچه پیدایش کیهان ۱۰:۳۷