Skip to main content
#سر_داد_که_روسری_نرود

#سر_داد_که_روسری_نرود

+-+غرور رو کنار بذار،تو از روح خدایی،نه از شیطان،شیطان بخاطر غرورش به انسان سجده نکرد،تو هم باید از اینکه به تو سجده نکرده پشیمانش کنی.نه خوشحال+-+کانال بسته شد...نخواهم آمد هرگز^.....^هرکی اومد100 درصد هک شده