سیماکده

سیماکده

الگوی آستین لاله ای ۰۶:۵۴
آموزش دوخت دامن شلواری ۱۱:۰۲
آموزش دوخت روبالشتی ۰۴:۲۲
صندلی ایمنی کودک ۰۰:۵۶
آموزش دوخت دم کنی ۰۴:۰۹
الگوی دامن کلوش ۰۱:۰۳