Skip to main content
❤️ sogol ❤️  ❇ کوکی لاور❇

❤️ sogol ❤️ ❇ کوکی لاور❇

تا به امروز من فقط با خدا رفیق شده بودم اما افتخار می کنم که شهید کربلا امام حسین ( ع)او نیز پیشنهاد رفاقتمان را پذریفته است . این روز خاطره انگیز از تاریخچه ذهنم پاک نخواهد شد تا آن هنگام که چشمانم را برای همیشه رو به دنیای فانی خواهم بست .