چطور بر ترس هایمان غلبه کنیم؟ ۱۰:۰۹
۱,۵۹۷ بازدید پارسال
انگیزه چیست ؟ راههای ایجاد انگیزه ۰۹:۲۲
باور و اعتقادات ۱۰:۴۱
۱,۱۳۳ بازدید پارسال
کنترل ذهن و ضمیر نا خوداگاه ۰۹:۱۴
۱,۶۱۳ بازدید پارسال
یک خبر خوب ۰۰:۵۰
۹۷ بازدید پارسال
حس خوب ، روابط خوب ، درامد خوب ۰۰:۵۴
افزایش عزت نفس - راهکارهای ان ۰۲:۵۴
۷۳۸ بازدید پارسال
شروع صحبت - گفتگو ۰۴:۴۱
۱,۱۷۳ بازدید پارسال
راههای افزایش اعتماد به نفس نوجوانان ۰۱:۰۹
افزایش اعتماد به نفس دانش اموزان ۰۰:۴۶
دوره فن بیان نوجوانان ۰۰:۵۸
۲۲۳ بازدید پارسال
آموزش فن بیان کودکان و نوجوانان ۰۱:۰۵
تقویت فن بیان برای نوجوانان ۰۱:۱۸
۴۹۳ بازدید پارسال
کلاس فن بیان کودکان و نوجوانان ۰۱:۰۶
دوره فن بیان کودکان و نوجوانان ۰۱:۰۱
آموزش فن بیان و سخنوری ۲۵:۳۴
۲,۷۸۹ بازدید ۲ سال پیش
کلاس فن بیان و سخنرانی - سخن سبز ۰۱:۴۷
۸۰۷ بازدید ۲ سال پیش
آموزش فن بیان و سخنوری ۰۱:۳۲
۲۷۶ بازدید ۲ سال پیش
سرخ شدن صورت در جمع - ترس و استرس سخنرانی ۱۰:۴۵
کلاس فن بیان و سخنرانی ۰۲:۳۲
۳۸۰ بازدید ۲ سال پیش
دوره فن بیان نوجوانان ۰۰:۲۲
۱۹۳ بازدید ۲ سال پیش
آموزش فن بیان و سخنوری - سخنرانی - سخن سبز ۰۱:۲۲
آموزش فن بیان و سخنرانی ۰۰:۲۵
۲۳۳ بازدید ۲ سال پیش
آموزش فن بیان و سخنرانی ۰۰:۵۱
۲۶۳ بازدید ۲ سال پیش
دوره آموزش فن بیان و سخنوری ۰۱:۱۲
۱۹۳ بازدید ۲ سال پیش
دوره فن بیان و سخنرانی ۰۰:۴۶
۱۸۳ بازدید ۲ سال پیش
علل کاهش عزت نفس ۰۲:۰۷
۵۱۲ بازدید ۲ سال پیش
افزایش اعتماد به نفس ۰۲:۱۹
۹۳۱ بازدید ۲ سال پیش
اعتماد به نفس ۰۱:۴۵
۱۹۵ بازدید ۲ سال پیش
تقویت فن بیان ۰۳:۵۷
۱,۰۱۰ بازدید ۲ سال پیش
فن بیان و سخنوری ۰۴:۵۴
۲,۷۵۴ بازدید ۲ سال پیش
متقاعد سازی ۰۲:۲۵
۴۰۶ بازدید ۲ سال پیش
کنترل و مدیریت لهجه ۰۵:۰۷
۴۸۱ بازدید ۲ سال پیش
فن بیان کودک ۰۲:۰۱
۶۶۶ بازدید ۲ سال پیش
دلسوز مخاطب باشید ۰۰:۴۵
۱۸۵ بازدید ۳ سال پیش
مهارتهای یک سخنران ۰۰:۴۰
۵۰۸ بازدید ۳ سال پیش
متقاعد سازی ۰۵:۳۰
۸۵۷ بازدید ۳ سال پیش