فرزانه قهرمانی

فرزانه قهرمانی

باور و اعتقادات ۱۰:۴۱
یک خبر خوب ۰۰:۵۰
۲ سال پیش
شروع صحبت - گفتگو ۰۴:۴۱
علل کاهش عزت نفس ۰۲:۰۷
افزایش اعتماد به نفس ۰۲:۱۹
اعتماد به نفس ۰۱:۴۵
تقویت فن بیان ۰۳:۵۷
فن بیان و سخنوری ۰۴:۵۴
متقاعد سازی ۰۲:۲۵
۳ سال پیش
کنترل و مدیریت لهجه ۰۵:۰۷
فن بیان کودک ۰۲:۰۱
۳ سال پیش
دلسوز مخاطب باشید ۰۰:۴۵
مهارتهای یک سخنران ۰۰:۴۰
متقاعد سازی ۰۵:۳۰
۴ سال پیش