Skip to main content
tarane   سعی کن  قشنگی های زندگی رو ببینی زندگی از این که هست آسون تر نمیشه تو قوی تر شو…

tarane سعی کن قشنگی های زندگی رو ببینی زندگی از این که هست آسون تر نمیشه تو قوی تر شو…

سعی کن قشنگی های زندگی رو ببینی زندگی از این که هست آسون تر نمیشه تو قوی تر شو…