شتی

شتی

اومد در گوشم گفت ۰۰:۲۸
زیباست.. ۰۸:۰۷
پارسال
خخخخخخ ۰۰:۱۴
پارسال
نخندیدم ۰۲:۱۹
پارسال
جرررررر ۰۱:۳۰
پارسال
اون میچرخه.. ۰۰:۳۷
جعررر ریدم ۰۰:۱۷
خلوته... ۰۰:۰۹
پارسال
به به، به به ۰۰:۲۴
۲ سال پیش
...Pain ۰۰:۰۷
۲ سال پیش
حق میفرمایند ۰۰:۱۵
۲ سال پیش
خدا در تمام انیمه ها.. ۰۰:۱۳
عالی بود♥︎ ۰۰:۵۱
۲ سال پیش
مسومیت ۰۰:۳۶
۲ سال پیش
یعنی پارم من ۰۰:۰۵
۲ سال پیش
عید چیست؟.. ۰۷:۳۱
۲ سال پیش
چیزی دیگه بم نمونده ۰۱:۱۸