ماشین سازی توان صنعت

ماشین سازی توان صنعت

خط کامل دوغ ۰۷:۴۳
۳ سال پیش
خط پرکنی و دربندی عسل ۰۱:۲۳
نحوه ساخت چرخ دنده ها ۰۴:۵۹