حسین چاکرالحسینی

حسین چاکرالحسینی

جلسه هشتم کلاس نصب ۱:۳۹:۱۶
۳۲ بازدید ۱۵ ساعت پیش
ایجاد کار و کسب الکترونیکی 5 ۱:۲۶:۰۹
جلسه ششم سی شارپ ۴۴:۰۱
۳۳ بازدید دیروز
جلسه هفتم کلاس نصب ۱:۵۰:۳۵
۱۴۸ بازدید ۶ روز پیش
کلاس سی شارپ جلسه پنجم ۱:۴۷:۰۹
۱۱۰ بازدید ۸ روز پیش
ایجاد کار و کسب الکترونیکی 4 ۱:۴۵:۲۶
۱۳۰ بازدید ۱۲ روز پیش
جلسه ششم کلاس نصب (قسمت اول) ۲۹:۱۳
۹۸ بازدید ۱۳ روز پیش
جلسه ششم کلاس نصب (قسمت دوم) ۱:۲۳:۴۱
۱۰۵ بازدید ۱۳ روز پیش
کلاس سی شارپ -ادامه جلسه چهارم ۰۷:۱۴
۴۲ بازدید ۱۳ روز پیش
کلاس سی شارپ- جلسه چهارم ۱:۰۴:۲۴
۹۵ بازدید ۱۳ روز پیش
ایجاد کار و کسب الکترونیکی 3 ۱:۰۴:۴۲
۲۷۰ بازدید ۱۸ روز پیش
ایجاد کار و کسب الکترونیکی 3 ۱۴:۴۳
۱۶۸ بازدید ۱۸ روز پیش
جلسه پنجم کلاس نصب (قسمت سوم) ۱۱:۱۵
۳۲ بازدید ۲۱ روز پیش
جلسه پنجم کلاس نصب (قسمت دوم) ۴۳:۰۶
۳۷ بازدید ۲۱ روز پیش
جلسه پنجم کلاس نصب ۴۶:۲۹
۷۵ بازدید ۲۱ روز پیش
کلاس سی شارپ -ادامه جلسه سوم ۵۴:۴۱
۶۱ بازدید ۲۲ روز پیش
کلاس سی شارپ -جلسه سوم ۵۸:۰۲
۹۶ بازدید ۲۲ روز پیش
جلسه چهارم کلاس نصب ۴۴:۳۰
۸۶ بازدید ۲۲ روز پیش
ایجاد کار و کسب الکترونیکی 2 ۲۸:۰۳
۴۴۳ بازدید ۲۶ روز پیش
ایجاد کار و کسب الکترونیکی 2 ۵۰:۴۵
۸۰۱ بازدید ۲۶ روز پیش
ایجاد کار و کسب الکترونیکی2 ۱۱:۴۶
۳۳۶ بازدید ۲۶ روز پیش
جلسه سوم کلاس نصب ۱:۳۲:۵۸
۳۹ بازدید ۲۷ روز پیش
جلسه دوم کلاس نصب (ادامه) ۱۴:۲۰
۵۶ بازدید ۲۷ روز پیش
کلاس سی شارپ -ادامه جلسه دوم ۳۶:۵۲
۱۴۲ بازدید ۲۸ روز پیش
کلاس سی شارپ -جلسه دوم ۳۶:۵۵
۲۰۲ بازدید ۲۸ روز پیش
جلسه دوم کلاس نصب ۵۴:۵۱
۶۶ بازدید ۲۸ روز پیش
جلسه اول کلاس نصب ۰۷:۰۲
۱۲۲ بازدید ۱ ماه پیش
جلسه اول کلاس نصب ۰۵:۴۷
۵۶ بازدید ۱ ماه پیش
جلسه اول کلاس نصب ۱۲:۴۷
۶۹ بازدید ۱ ماه پیش
جلسه اول کلاس نصب ۴۵:۵۷
۱۵۶ بازدید ۱ ماه پیش
ایجاد و کار و کسب الکترونیکی 1 ۱:۰۲:۱۱
۹۳۹ بازدید ۱ ماه پیش
کلاس سی شارپ- مرور مفاهیم 2 ۳۵:۲۱
۲۰۸ بازدید ۱ ماه پیش
کلاس سی شارپ- مرور مفاهیم 1 ۵۰:۳۶
۲۷۶ بازدید ۱ ماه پیش
کلاس سی شارپ کار با دیتابیس (5) ۱:۱۱:۳۴
۷۶۱ بازدید ۳ ماه پیش
کلاس سی شارپ کار با دیتابیس (4) ۱:۰۵:۱۹
۲۶۴ بازدید ۵ ماه پیش
کلاس سی شارپ کار با دیتابیس (3) ۱:۰۶:۵۸
۵۲۶ بازدید ۵ ماه پیش
کلاس سی شارپ کار با دیتابیس(2) ۴۲:۲۶
۶۷۹ بازدید ۵ ماه پیش
کلاس سی شارپ کار با دیتابیس ۵۰:۲۲
۱۷۹ بازدید ۵ ماه پیش
کلاس سی شارپ کار با فایل ها (4) ۳۶:۱۲
۲۲۵ بازدید ۵ ماه پیش
کلاس سی شارپ کار با فایل ها (3) ۱:۲۶:۳۲
۱۳۴ بازدید ۵ ماه پیش
تنظیمات nvr قسمت آخر ۱:۴۶:۵۰
۱۴۷ بازدید ۵ ماه پیش
تنظیمات مستقیم NVR از طریق VGA/HDMI ۱:۰۱:۰۳
۱۲۱ بازدید ۵ ماه پیش
تنظیمات NVR شرکت Hilook ۵۵:۲۵
۸۷ بازدید ۵ ماه پیش
تنظیمات دوربین Hilook ۲۸:۵۶
۸۰ بازدید ۵ ماه پیش
کلاس سی شارپ کار با فایل ها (2) ۴۹:۴۸
۱۳۴ بازدید ۵ ماه پیش
کلاس سی شارپ کار با فایل ها ۱:۰۰:۰۹
۲۱۳ بازدید ۵ ماه پیش