الترا گیم

الترا گیم

Blitz Play - قسمت سی و پنجم ۱۳:۴۲
۲۷,۸۱۸ بازدید ۲ سال پیش
the Offshore variant - قسمت سی و چهارم ۱۹:۱۰
۲۸,۴۳۹ بازدید ۲ سال پیش
Cargobob - قسمت سی و سوم ۰۴:۲۴
۱۴,۹۲۹ بازدید ۲ سال پیش
The Merryweather Heist - قسمت سی و دوم ۲۰:۱۹
۲۴,۴۶۰ بازدید ۲ سال پیش
Minisub - قسمت سی و یکم ۱۱:۵۰
۱۲,۴۳۵ بازدید ۲ سال پیش
Scouting the Port - قسمت سی ام ۲۵:۳۸
۴۰,۶۹۷ بازدید ۲ سال پیش
Hood Safari - قسمت بیست و نهم ۱۰:۴۱
۱۱,۱۹۰ بازدید ۲ سال پیش
By the Book - قسمت بیست و هشتم ۲۱:۴۲
۱۷,۶۹۱ بازدید ۲ سال پیش
Three’s Company - قسمت بیست و هفتم ۱۳:۱۷
۶,۲۹۷ بازدید ۲ سال پیش
Dead Man Walking - قسمت بیست و پنجم ۱۵:۵۴
۱۰,۰۹۴ بازدید ۲ سال پیش
The Multi Target Assassination - قسمت بیست و چهارم ۰۶:۲۷
۹,۲۴۴ بازدید ۲ سال پیش
hotel assassination - قسمت بیست  و سوم ۱۰:۰۶
۱۸,۸۵۱ بازدید ۲ سال پیش
Fame or Shame - قسمت بیست و دوم ۱۶:۲۴
۵,۵۵۰ بازدید ۲ سال پیش
Friends Reunited - قسمت بیست و یکم ۱۶:۳۳
۷,۵۸۶ بازدید ۲ سال پیش
Crystal Maze - قسمت بیستم ۱۱:۰۶
۱۰,۵۵۰ بازدید ۲ سال پیش
Trevor Philips Industries - قسمت نوزدهم ۰۷:۳۰
۳,۶۰۳ بازدید ۲ سال پیش
Nervous Son - قسمت هجدهم ۱۵:۳۰
۲۰,۳۴۰ بازدید ۲ سال پیش
ایجاد مهمات در Fallout 4 ۰۳:۰۵
۱,۹۳۲ بازدید ۲ سال پیش
Mr. Philips - قسمت هفدهم ۱۶:۲۹
۱۲,۱۸۰ بازدید ۲ سال پیش
The Jewel Store Job – the Smart variant - قسمت شانزدهم ۱۲:۱۰
BZ Gas Grenades - قسمت پانزدهم ۰۵:۴۲
۲,۸۱۱ بازدید ۲ سال پیش
Bugstars Equipment  - قسمت چهاردهم ۰۴:۱۷
۲,۸۷۳ بازدید ۲ سال پیش
The Jewel Store Job – the Loud variant - قسمت سیزدهم ۱۱:۱۹
۴,۰۷۰ بازدید ۲ سال پیش
Carbine Rifles - قسمت دوازدهم ۰۵:۲۹
۱۰,۸۸۵ بازدید ۲ سال پیش
Casing the Jewel Store - قسمت یازدهم ۱۵:۱۸
۲۷,۱۵۱ بازدید ۲ سال پیش
Friend Request - قسمت دهم ۱۴:۴۵
۱۰,۵۲۴ بازدید ۲ سال پیش
Daddy’s Little Girl - قسمت نهم ۱۴:۵۵
۲,۷۷۵ بازدید ۲ سال پیش
Marriage Counseling - قسمت هشتم ۱۱:۱۳
۱۴,۷۰۷ بازدید ۲ سال پیش
The Long Stretch - قسمت هفتم ۰۷:۴۹
۱۲,۴۸۳ بازدید ۲ سال پیش
Father and Son -قسمت ششم ۱۴:۲۲
۴,۷۴۹ بازدید ۲ سال پیش
complications  - قسمت پنجم ۰۵:۱۲
۸,۳۴۸ بازدید ۲ سال پیش
چاپ (سگ) - قسمت چهارم ۱۴:۱۳
۵,۳۴۱ بازدید ۲ سال پیش
repossession - قسمت سوم ۰۶:۰۲
۳,۸۱۱ بازدید ۲ سال پیش
فرانکلین و لامار - قسمت دوم ۰۸:۲۹
۵,۱۶۴ بازدید ۲ سال پیش
مقدمه - قسمت اول ۰۷:۳۹
۴,۵۰۳ بازدید ۲ سال پیش