الترا گیم

الترا گیم

Blitz Play - قسمت سی و پنجم ۱۳:۴۲
۲۷,۹۰۷ بازدید ۲ سال پیش
the Offshore variant - قسمت سی و چهارم ۱۹:۱۰
۲۸,۶۳۸ بازدید ۲ سال پیش
Cargobob - قسمت سی و سوم ۰۴:۲۴
۱۵,۰۴۸ بازدید ۲ سال پیش
The Merryweather Heist - قسمت سی و دوم ۲۰:۱۹
۲۴,۵۷۶ بازدید ۲ سال پیش
Minisub - قسمت سی و یکم ۱۱:۵۰
۱۲,۶۶۵ بازدید ۲ سال پیش
Scouting the Port - قسمت سی ام ۲۵:۳۸
۴۰,۸۲۸ بازدید ۲ سال پیش
Hood Safari - قسمت بیست و نهم ۱۰:۴۱
۱۱,۳۸۲ بازدید ۲ سال پیش
By the Book - قسمت بیست و هشتم ۲۱:۴۲
۱۷,۷۷۵ بازدید ۲ سال پیش
Three’s Company - قسمت بیست و هفتم ۱۳:۱۷
۶,۳۸۸ بازدید ۲ سال پیش
Dead Man Walking - قسمت بیست و پنجم ۱۵:۵۴
۱۰,۳۰۱ بازدید ۲ سال پیش
The Multi Target Assassination - قسمت بیست و چهارم ۰۶:۲۷
۹,۲۷۹ بازدید ۲ سال پیش
hotel assassination - قسمت بیست  و سوم ۱۰:۰۶
۱۸,۹۷۳ بازدید ۲ سال پیش
Fame or Shame - قسمت بیست و دوم ۱۶:۲۴
۵,۵۵۳ بازدید ۲ سال پیش
Friends Reunited - قسمت بیست و یکم ۱۶:۳۳
۷,۵۸۹ بازدید ۲ سال پیش
Crystal Maze - قسمت بیستم ۱۱:۰۶
۱۰,۵۶۱ بازدید ۲ سال پیش
Trevor Philips Industries - قسمت نوزدهم ۰۷:۳۰
۳,۶۳۵ بازدید ۲ سال پیش
Nervous Son - قسمت هجدهم ۱۵:۳۰
۲۰,۳۴۴ بازدید ۲ سال پیش
ایجاد مهمات در Fallout 4 ۰۳:۰۵
۲,۲۹۱ بازدید ۲ سال پیش
Mr. Philips - قسمت هفدهم ۱۶:۲۹
۱۲,۴۱۳ بازدید ۲ سال پیش
The Jewel Store Job – the Smart variant - قسمت شانزدهم ۱۲:۱۰
BZ Gas Grenades - قسمت پانزدهم ۰۵:۴۲
۲,۸۱۹ بازدید ۲ سال پیش
Bugstars Equipment  - قسمت چهاردهم ۰۴:۱۷
۲,۸۷۹ بازدید ۲ سال پیش
The Jewel Store Job – the Loud variant - قسمت سیزدهم ۱۱:۱۹
۴,۰۷۷ بازدید ۲ سال پیش
Carbine Rifles - قسمت دوازدهم ۰۵:۲۹
۱۰,۹۵۲ بازدید ۲ سال پیش
Casing the Jewel Store - قسمت یازدهم ۱۵:۱۸
۲۷,۱۶۵ بازدید ۲ سال پیش
Friend Request - قسمت دهم ۱۴:۴۵
۱۰,۵۳۰ بازدید ۲ سال پیش
Daddy’s Little Girl - قسمت نهم ۱۴:۵۵
۲,۷۸۷ بازدید ۳ سال پیش
Marriage Counseling - قسمت هشتم ۱۱:۱۳
۱۴,۸۴۸ بازدید ۳ سال پیش
The Long Stretch - قسمت هفتم ۰۷:۴۹
۱۲,۵۸۱ بازدید ۳ سال پیش
Father and Son -قسمت ششم ۱۴:۲۲
۴,۷۵۲ بازدید ۳ سال پیش
complications  - قسمت پنجم ۰۵:۱۲
۸,۳۷۵ بازدید ۳ سال پیش
چاپ (سگ) - قسمت چهارم ۱۴:۱۳
۵,۳۶۱ بازدید ۳ سال پیش
repossession - قسمت سوم ۰۶:۰۲
۳,۸۲۰ بازدید ۳ سال پیش
فرانکلین و لامار - قسمت دوم ۰۸:۲۹
۵,۲۱۱ بازدید ۳ سال پیش
مقدمه - قسمت اول ۰۷:۳۹
۴,۵۲۳ بازدید ۳ سال پیش