Skip to main content
زولا
۱۸۴ بازدید

  • moid76
  • .
  • Beyad78
  • ذکاوت(# آتش_به_اختیار)
  • shirin8" سکوت، فریاد بلند آزادیست"

نعرۀ شیطان در غدیر..

اگر این امر محقق گردد تا قیامت خداوند معصیت نشود.