Skip to main content
بلک میرور
۷,۷۲۲ بازدید

 • ™متینا
 • MAB
 • romina2
 • سیدحامد۷۲ (پازل ظهور در حال تکمیل است. اندکی صبر سحر نزدیک است.) (#آتش_به_اختیار)
 • sepehrlionAM
 • ...Of  Until  M.LORD Like 39 For Working

غذا دادن به صدها طوطی

علیرضا شریف زاده اسکوئی
علیرضا شریف زاده اسکوئی
منتشر شده در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۹۵

یک مرد هندی به صدها طوطی آزاد غذا میدهد ...