چارپا

چارپا

قوی ترین سگ های جهان ۰۰:۴۴
فدراسیون سگ ایران ۰۱:۰۲