در حال بارگذاری ویدیو ...

به کنار لاله و گل......

گلچین موزیک تبریزلی
گلچین موزیک تبریزلی

به کنار لاله و گل


زغمت چنان خموشم


که نسیم نوبهاری


مگر آورد به هوشم
گل و لاله بود و عشقی به دلم جوانه می زد


به ترنم نسیمی دل من ترانه می زد


نگهم زجام چشمت می عاشقانه می زد


نگهم زجام چشمت می عاشقانه می زد
تو بیا که عشق و شادی من تو بودی


تو زدل قرار و صبر مرا ربودی


چو زدل بهانه ی تو را گرفتم


ز صبا نشانه ی تو را گرفتم


به کنار لاله ها و یاسمن ها


ره آشیانه ی تو را گرفتم
آشیان عشق خود را بی رخت پرپر ببینم


بی تو مرغ آرزو را خسته و پر بسته دیدم
به کنار لاله و گل


زغمت چنان خموشم


که نسیم نوبهاری


مگر آورد به هوشم
گل و لاله بود و عشقی به دلم جوانه می زد


به ترنم نسیمی دل من ترانه می زد


گل و لاله بود و عشقی به دلم جوانه می زد


به ترنم نسیمی دل من ترانه می زد

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

به کنار لاله و گل......

۱ لایک
۰ نظر

به کنار لاله و گل


زغمت چنان خموشم


که نسیم نوبهاری


مگر آورد به هوشم
گل و لاله بود و عشقی به دلم جوانه می زد


به ترنم نسیمی دل من ترانه می زد


نگهم زجام چشمت می عاشقانه می زد


نگهم زجام چشمت می عاشقانه می زد
تو بیا که عشق و شادی من تو بودی


تو زدل قرار و صبر مرا ربودی


چو زدل بهانه ی تو را گرفتم


ز صبا نشانه ی تو را گرفتم


به کنار لاله ها و یاسمن ها


ره آشیانه ی تو را گرفتم
آشیان عشق خود را بی رخت پرپر ببینم


بی تو مرغ آرزو را خسته و پر بسته دیدم
به کنار لاله و گل


زغمت چنان خموشم


که نسیم نوبهاری


مگر آورد به هوشم
گل و لاله بود و عشقی به دلم جوانه می زد


به ترنم نسیمی دل من ترانه می زد


گل و لاله بود و عشقی به دلم جوانه می زد


به ترنم نسیمی دل من ترانه می زد