در حال بارگذاری ویدیو ...

اجرا Somewhere Only We Know از Keane

Aesthetics
Aesthetics

I walked across an empty land
من در یه زمین خالی قدم گذاشتم
I knew the pathway like the back of my hand
مسیر رو مثل کف دستم می شناختم
I felt the earth beneath my feet
من زمین رو زیر پاهام حس کردم
Sat by the river and it made me complete
کنار رود نشستم و این منو کامل کرد

Oh, simple thing, where have you gone?
چیزهای ساده ،کجا رفتید؟
I′m gettin’ old, and I need something to rely on
من دارم پیر می شم و نیاز دارم به چیزی تکیه کنم
So, tell me when you′re gonna let me in
پس بهم بگو چه زمانی منو در جریان میذاری؟
I’m gettin’ tired, and I need somewhere to begin
من دارم خسته میشم و باید از یه جا شروع کنم

I came across a fallen tree
به کنار یک درخت افتاده رسیدم
I felt the branches of it looking at me
حس کردم که شاخه های درخت دارند به من نگاه می کنن

Is this the place we used to love?
ای همون جاییه که ما قبلا دوست داشتیم؟

Is this the place that I′ve been dreaming of?
این همان جاییست که خوابِ بودن در اون رو می‌دیدم؟

Oh, simple thing, where have you gone?
چیزهای ساده ،کجا رفتید؟
I′m gettin’ old, and I need something to rely on
من دارم پیر می شم و نیاز دارم به چیزی تکیه کنم
So, tell me when you′re gonna let me in
پس بهم بگو چه زمانی منو در جریان میذاری؟
I’m gettin′ tired, and I need somewhere to begin
من دارم خسته میشم و باید از یه جا شروع کنم

And if you have a minute, why don’t we go
و اگر یه دقیقه وقت داری چرا نریم؟
Talk about it somewhere only we know?
در موردش حرف بزنیم جایی که فقط خودمون میشناسیم؟
This could be the end of everything
این می تونه پایان همه چی باشه
So, why don′t we go
پس چرا نریم
Somewhere only we know?
جایی که فقط ما می شناسیم
Somewhere only we know
جایی که فقط ما می شناسیم

ترجمه https://magerta.ir/entertainment/music/keane-somewhere-only-we-know-lyrics-translation/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

اجرا Somewhere Only We Know از Keane

۸ لایک
۰ نظر

I walked across an empty land
من در یه زمین خالی قدم گذاشتم
I knew the pathway like the back of my hand
مسیر رو مثل کف دستم می شناختم
I felt the earth beneath my feet
من زمین رو زیر پاهام حس کردم
Sat by the river and it made me complete
کنار رود نشستم و این منو کامل کرد

Oh, simple thing, where have you gone?
چیزهای ساده ،کجا رفتید؟
I′m gettin’ old, and I need something to rely on
من دارم پیر می شم و نیاز دارم به چیزی تکیه کنم
So, tell me when you′re gonna let me in
پس بهم بگو چه زمانی منو در جریان میذاری؟
I’m gettin’ tired, and I need somewhere to begin
من دارم خسته میشم و باید از یه جا شروع کنم

I came across a fallen tree
به کنار یک درخت افتاده رسیدم
I felt the branches of it looking at me
حس کردم که شاخه های درخت دارند به من نگاه می کنن

Is this the place we used to love?
ای همون جاییه که ما قبلا دوست داشتیم؟

Is this the place that I′ve been dreaming of?
این همان جاییست که خوابِ بودن در اون رو می‌دیدم؟

Oh, simple thing, where have you gone?
چیزهای ساده ،کجا رفتید؟
I′m gettin’ old, and I need something to rely on
من دارم پیر می شم و نیاز دارم به چیزی تکیه کنم
So, tell me when you′re gonna let me in
پس بهم بگو چه زمانی منو در جریان میذاری؟
I’m gettin′ tired, and I need somewhere to begin
من دارم خسته میشم و باید از یه جا شروع کنم

And if you have a minute, why don’t we go
و اگر یه دقیقه وقت داری چرا نریم؟
Talk about it somewhere only we know?
در موردش حرف بزنیم جایی که فقط خودمون میشناسیم؟
This could be the end of everything
این می تونه پایان همه چی باشه
So, why don′t we go
پس چرا نریم
Somewhere only we know?
جایی که فقط ما می شناسیم
Somewhere only we know
جایی که فقط ما می شناسیم

ترجمه https://magerta.ir/entertainment/music/keane-somewhere-only-we-know-lyrics-translation/

موسیقی و هنر