Skip to main content
نماوا
۷۹ بازدید

کتاب کار با علی خادم الرضا | فصل اول قسمت هفتم | کتاب مدرس مرجع

کیمیا فکر بزرگ
کیمیا فکر بزرگ
منتشر شده در تاریخ ۷ بهمن ۱۳۹۷

کتاب کار با علی خادم الرضا | فصل اول قسمت هفتم | کتاب مدرس مرجع
کتاب مدرس مرجع نوشته ژان بقوسیان، پاپ اول 1397. این کتاب راهنمایی ساده و اجرایی برای راه اندازی کسب و کار (اینترنتی) در حوزه آموزش است. وبسایت آموزش کارآفرینی و مدیریت کسب و کار علی خادم الرضا.


https://alikhademoreza.ir
https://alikhademoreza.ir/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1/
https://alikhademoreza.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84-1397/
https://alikhademoreza.ir/tag/100bookstoread/