Skip to main content
۶۳ بازدید

دی اکسید کربن در هموگلوبین-1

سید حسن
سید حسن
منتشر شده در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۹۸

ترکیب دی اکسید کربن با آب توشط انیدراز کربنیک - درون گلبول قرمز و سرنوشت آن
بدیعی - مدرس کنکور زیست تهران
09100645584