saeed fathipour
saeed fathipour

saeed fathipour

حرکت شیره پرورده ۳۲:۳۴
انتقال مواد در گیاهان ۱:۰۸:۴۰
ژنتیک ۱- ۱:۰۶:۵۰
پارسال
تنظیم بیان ژن ۱:۰۴:۲۹
کلیه ها۲ ۵۹:۲۵
پارسال
گفتار۱-قلب ۱:۰۴:۵۵
خون-لنف ۱:۰۷:۴۰
پارسال
گفتار۱-قلب ۱:۰۴:۵۵
گفتار۲-فصل یک زیست۳ ۱:۲۰:۴۲
-زیست دهم-گفتار۱ ۳۹:۱۷
جلسه دوم زیست12 ۱:۱۵:۳۸