Skip to main content
ITE
۷۷۱ بازدید

  • زمین شناخت 2017 | دانلود فیلم های آموزشی و مستند زمین شناختی

حسادت فرزند اول به نوزاد دوم و برخورد با آن

مرکز مشاوره اکسیر
کانال تایید شده مرکز مشاوره اکسیر
منتشر شده در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۹۶

دکتر حانیه صالحیان نشانه های حسادت فرزند اول به نوزاد دوم و نحوه برخورد والدین با آن را بررسی کرده اند.

مرکز مشاوره اکسیر

www.psychoexir.com