Skip to main content
تک بلیط
۴۲ بازدید

وضعیت مسلمانان در چین

دانش و حقیقت با چاشنی افشا
دانش و حقیقت با چاشنی افشا
منتشر شده در تاریخ ۲ تیر ۱۳۹۸

در این ویدئو گفتاری از زبان یکی از مسلمانان چین می باشد که نقل وضعیت و خفقان را در آنجا بیان میکنند وضعیت مسلمانان ترکستان