در حال بارگذاری ویدیو ...

ترسیم با پایتون قسمت اول - رسم پاکت نامه با پایتون

Manoochehr_Esfandiari
Manoochehr_Esfandiari

در چهار کلیپ ارسالی سعی شده مرحله به مرحله رسم اشکال ساده تا پیچیده هندسی با استفاده از کتابخانه turtle توضیح داده شود
در قسمت اول ، یک پاکت نامه رسم می کنیم
در قسمت دوم روش رسم یک پنج ضلعی منتظم توضیح داده شده
در قسمت سوم ، روش رسم هر چند ضلعی دلخواه بیان شده
و در قسمت چهارم اشکال هندسی پیچیده به سادگی بیان شده است

import turtle
Lakposht=turtle.Turtle()
Lakposht.shape('turtle') #تعریف لاکپشت
Lakposht.forward(150) #صدوپنجاه پیکسل به جلو
Lakposht.right(90) #نود درجه به راست
Lakposht.forward(100) #صد پیکسل به جلو
Lakposht.right(90) #نود درجه به راست
Lakposht.forward(150) #صدوپنجاه پیکسل به جلو
Lakposht.right(90) #نود درجه به راست
Lakposht.forward(100) #صد پیکسل به جلو
Lakposht.goto(75,50) # رفتن به مختصات مورد نظر
Lakposht.goto(150,0) # رفتن به مختصات مورد نظر

Lakposht.penup() # برداشتن قلم که باعت کشیده نشدن خط شود
Lakposht.goto(20,-50) # رفتن به مختصات مورد نظر
Lakposht.write('name : Sevda Esfandiari') # نوشتن یک متن ساده

Lakposht.goto(20,-70) # رفتن به مختصات مورد نظر
Lakposht.write('Sen : 5 Sal') # نوشتن متن
Lakposht.hideturtle() # مخفی کردن لاک پشت

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

ترسیم با پایتون قسمت اول - رسم پاکت نامه با پایتون

۱ لایک
۰ نظر

در چهار کلیپ ارسالی سعی شده مرحله به مرحله رسم اشکال ساده تا پیچیده هندسی با استفاده از کتابخانه turtle توضیح داده شود
در قسمت اول ، یک پاکت نامه رسم می کنیم
در قسمت دوم روش رسم یک پنج ضلعی منتظم توضیح داده شده
در قسمت سوم ، روش رسم هر چند ضلعی دلخواه بیان شده
و در قسمت چهارم اشکال هندسی پیچیده به سادگی بیان شده است

import turtle
Lakposht=turtle.Turtle()
Lakposht.shape('turtle') #تعریف لاکپشت
Lakposht.forward(150) #صدوپنجاه پیکسل به جلو
Lakposht.right(90) #نود درجه به راست
Lakposht.forward(100) #صد پیکسل به جلو
Lakposht.right(90) #نود درجه به راست
Lakposht.forward(150) #صدوپنجاه پیکسل به جلو
Lakposht.right(90) #نود درجه به راست
Lakposht.forward(100) #صد پیکسل به جلو
Lakposht.goto(75,50) # رفتن به مختصات مورد نظر
Lakposht.goto(150,0) # رفتن به مختصات مورد نظر

Lakposht.penup() # برداشتن قلم که باعت کشیده نشدن خط شود
Lakposht.goto(20,-50) # رفتن به مختصات مورد نظر
Lakposht.write('name : Sevda Esfandiari') # نوشتن یک متن ساده

Lakposht.goto(20,-70) # رفتن به مختصات مورد نظر
Lakposht.write('Sen : 5 Sal') # نوشتن متن
Lakposht.hideturtle() # مخفی کردن لاک پشت