در حال بارگذاری ویدیو ...

ترسیم با پایتون قسمت سوم - رسم چندضلعی دلخواه در پایتون

Manoochehr_Esfandiari
Manoochehr_Esfandiari

پیشنهاد می‌کنیم قسمت‌های اول (رسم پاکت نامه) و قسمت دوم (رسم پنج ضلعی) در پایتون را مشاهده کنید تا یادگیری این قسمت آسانتر شود
در این قسمت می خواهیم با یک تغییرات ساده ، رسم پنج ضلعی را به رسم چند ضلعی دلخواه در پایتون گسترش دهیم


import turtle #فراخوانی کتابخانه مورد نظر
Lakposht=turtle.Turtle()
Lakposht.shape('turtle') #lakposht #تعریف لاک پشت


Tedad_Zele=10 #تعداد اضلاع
Zavie_Daxeli =((Tedad_Zele-2)*180)/Tedad_Zele #زاویه داخلی را محاسبه می کنیم
Zavie_Xareji = 180-Zavie_Daxeli #زاویه خارجی را حساب می کنیم
for iii in range(Tedad_Zele): #بر اساس تعداد اضلاع حلقه را بوجود می آوریم

Lakposht.forward(50) #لاک پشت پنجاه پیکسل به جلو می رود
Lakposht.right(Zavie_Xareji) #لاک پشت به اندازه زاویه خارجی به راست می چرخد

Lakposht.penup() # لاک پشت قلم را بر می دارد تا خطی کشیده نوشد

Lakposht.goto(20,-50) #لاک پشت به مختصات مورد نظر می رود
Lakposht.write(Tedad_Zele) #لاک پشت متن مورد نظر را چاپ می کند
Lakposht.goto(30,-50) #لاک پشت به مختصات مورد نظر می رود
Lakposht.write('zele') #لاک پشت تعداد ضلع را به عدد چاپ می کند


Lakposht.hideturtle() #لاک پشت مخفی می شود

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

ترسیم با پایتون قسمت سوم - رسم چندضلعی دلخواه در پایتون

۲ لایک
۰ نظر

پیشنهاد می‌کنیم قسمت‌های اول (رسم پاکت نامه) و قسمت دوم (رسم پنج ضلعی) در پایتون را مشاهده کنید تا یادگیری این قسمت آسانتر شود
در این قسمت می خواهیم با یک تغییرات ساده ، رسم پنج ضلعی را به رسم چند ضلعی دلخواه در پایتون گسترش دهیم


import turtle #فراخوانی کتابخانه مورد نظر
Lakposht=turtle.Turtle()
Lakposht.shape('turtle') #lakposht #تعریف لاک پشت


Tedad_Zele=10 #تعداد اضلاع
Zavie_Daxeli =((Tedad_Zele-2)*180)/Tedad_Zele #زاویه داخلی را محاسبه می کنیم
Zavie_Xareji = 180-Zavie_Daxeli #زاویه خارجی را حساب می کنیم
for iii in range(Tedad_Zele): #بر اساس تعداد اضلاع حلقه را بوجود می آوریم

Lakposht.forward(50) #لاک پشت پنجاه پیکسل به جلو می رود
Lakposht.right(Zavie_Xareji) #لاک پشت به اندازه زاویه خارجی به راست می چرخد

Lakposht.penup() # لاک پشت قلم را بر می دارد تا خطی کشیده نوشد

Lakposht.goto(20,-50) #لاک پشت به مختصات مورد نظر می رود
Lakposht.write(Tedad_Zele) #لاک پشت متن مورد نظر را چاپ می کند
Lakposht.goto(30,-50) #لاک پشت به مختصات مورد نظر می رود
Lakposht.write('zele') #لاک پشت تعداد ضلع را به عدد چاپ می کند


Lakposht.hideturtle() #لاک پشت مخفی می شود

آموزش