در حال بارگذاری ویدیو ...

زندگینامه تصویری سیمین دانشور

۸,۵۵۰ بازدید
رسانه یوکن
کانال تایید شده رسانه یوکن

ﺳﯿﻤﯿﻦ داﻧﺸﻮر، همسر ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﮔﻔﺖ اوﻟﯿﻦ زن داﺳﺘﺎن‌ﻧﻮﯾﺲ اﯾﺮانیه و ﻫﻤﻮن‌طور ﮐﻪ ﻓﺮوغ در دﻫﻪ ﭼﻬﻞ در ﺷﻌﺮ ﭘﯿﺸﺮو ﺑﻮد، او ﻫﻢ در داﺳﺘﺎن‌ﻧﻮﯾﺴﯽ قدم‌های ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮداﺷﺖ و اولین خانمی هست که در ایران به صورت حرفه‌ای رمان‌نویسی کرد. ﺟﺎﻟﺒﻪ ﺑﺪوﻧﯿﺪ ﺧﺎﻧﻢ نویسنده اﺻﻼ اﻫﻞ آﺷﭙﺰی ﻧﺒﻮد و ﺗﺎ مدت‌ها ﺑﻌﺪ از ازدواج ﺑﺎ ﺟﻼل ﻓﻘﻂ ﻧﯿﻤﺮو و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ می‌خورند ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮ ﺳﯿﻤﯿﻦ (وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ) ﮐﺎرﮔﺮی استخدام ﮐﺮد ﺗﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای اوﻧﺎ آﺷﭙﺰی ﮐﻨﻪ. با این ویدیو یوکن https://www.ucan.win/video/8272/namasha همراه باشید.

برای مشاهدۀ ویدیوهای بیشتر با یوکن www.ucan.win همراه شوید.

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال