Skip to main content
۳۱ بازدید

آسایش و آرامش خودت را در چه میبینی ؟

منِ پنهان - احمد رضا نصیری
منِ پنهان - احمد رضا نصیری
منتشر شده در تاریخ ۴ آذر ۱۳۹۸

سلام
آسایش امری بیرونی و غالباً دارای گرایش های مادیست ولی آرامش پدیده ایی درونی و معنوی بوده که الزاماً به دنبال آسایش بدست نخواهد آمد و این دو می توانند بصورت جداگانه با یودن یا نبودن خود ، زندگی انسان را تحت الشعاع قرار دهند . بدیهی است بهترین حالت ، جمع این دوپدیده در کنار یکدیگر می باشد که به رضایت درون و خشنودی از زندگی منجر خواهد شد .
آسایش و آرامش از ضروری ترین نیازهای بشر می باشند . متأسفانه امروزه به دلیل حجم فزاینده ارتباطات و اطلاعات غیرضروری که در دسترس همگان بوده و مهارت بهره برداری از آن را بلد نیستیم ، غالباً در دام تله های وب گردی و سرگردانی اطلاعاتی اسیر خواهیم شد . بنابراین هم آسای ش و هم آرامش را به دست نخواهیم آورد .
سئوال : سهم آسایش و آرامشی که بدست آورده اید در زندگی شما چقدراست ؟