Skip to main content
منِ پنهان - احمد رضا نصیری

منِ پنهان - احمد رضا نصیری

همه انسان ها دارای 34 نوع هوش می باشند که هر انسانی با ضریب هوشی بالای 90 ، یعنی همه انسان های سالم ، در 5 نوع از این هوش ها نابغه هستند . هدف من در درجه اول کمک به خودم و سپس بقیه عزیزان جهت دستیابی و فعال سازی نابغه درون می باشد .