Skip to main content
۳۷۳ بازدید

ورود سامانه طوفانزا به منطقه و کشور

مهرداد
مهرداد
منتشر شده در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۷

با توجه به نقشه های هواشناسی گذر یک موج طوفانزا را از روز چهارشنبه تا شنبه مورخ 5 آبان 1397 در سطح منطقه خواهیم داشت.