Skip to main content
قلمچی
۲۹۸ بازدید

مصاحبه با شورای قدیمی طزنج جناب آقای حسنعلی فلاح

طزنج سرای من
طزنج سرای من
منتشر شده در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۹۴

((عروسیهایی که هیچ وقت به جدایی و طلاق نیانجامید ، بلکه نوه و نتیجه آنها نیز باید قدردان این مرد بزرگ باشند.))عنوان مصاحبه عبارت بود از : خدمات شورایی مثل توزیع کود شیمیایی بین کشاورزان و واردات 2 تریلر پر از یخچال و پخش تلویزیون بین مردم و دیدا ربا امام خمینی (ره)و غیره...