Skip to main content
زولا
۸۶ بازدید

  • Mahtab.Exo Lover✌✌فنچول نما برا ظهور امام زمان(ع) صلوات
  • M3
  • .
  • ℳoცiŋa
  • Ink Lenz-[∆]

انسان بی شباهت به اب نیس.....

انسان بی شباهت به آب نیست اگر بخواهد زنده باشد و زندگی ببخشد باید جریان داشته باشد باید پی برخورد با سنگ ها و سختی هارا به تنش بمالد.باید شجاعت چشیدن گرم و سرد روزگار را داشته باشد تا باران شود و بر جهان ببارد....وگرنه کسی که تحمل سختی ها را نداشته باشد همچون آب ساکنی است که صدایش به کسی آرامش نمی بخشد با دیگران کنار نمی آید هیچ خودش را هم نمیتواند نجات دهد ....!مرداب میشود و می گندد.
انسان بی شباهت به آب نیستگزارش تخلف