Skip to main content
۱۴ بازدید

  • ترانه:]
  • "Alma"
  • ..... 18+1......(.بسته شد)
  • .
  • !SARAH!

پندانه

نباشم بهتره هم برای تو هم برای خودم
نباشم بهتره هم برای تو هم برای خودم
منتشر شده در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۹۶

از دشمنی نترس که اشکارا بر تو حمله می کند از
دوستی بترس که فریبکارانه تورو در اغوش می کشد!واز پشت نشیتر می زند