در حال بارگذاری ویدیو ...

مطالبه ارش یا اعمال خیار عیب

موسسه حقوقی وداوری میثاق
موسسه حقوقی وداوری میثاق

هرگاه در مبیع عیبی پیدا شود که قاعدتا بعد از تحویل مبیع و تنظیم سند ظاهر می گردد خریدار اختیار آن را دارد که یا با استناد به خیار عیب معامله را فسخ کند و یا اینکه ارش را از فروشنده مطالبه کند حتی در صورتی که کافه خیارات اسقاط گردیده باشد و رویه قضایی موید این مطلب هم می باشد بنابراین این ویدیو را تا آخر ببینید.

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال