موسسه حقوقی وداوری میثاق

موسسه حقوقی وداوری میثاق

انواع وصیت نامه های قانونی ۰۲:۳۷
۳۴ بازدید ۱۰ روز پیش
الزام زوج به خرید منزل ۰۰:۴۵
۳۶ بازدید ۱۱ روز پیش
مواردی که نیاز به دادخواست ندارد! ۰۲:۰۰
دعوی علیه میت ۰۲:۱۴
۵۰ بازدید ۱۲ روز پیش
اجرای حکم بعد از فوت محکوم له ۰۲:۲۸
۵۱ بازدید ۱۲ روز پیش
شرایط توقیف اجرای حکم ۰۱:۴۲
۷۱ بازدید ۱۳ روز پیش
فروش مال غیر ملک مشاع ۰۲:۱۵
۴۸ بازدید ۱۴ روز پیش
کم کردن هبه از مهریه ۰۲:۰۰
۶۰ بازدید ۱۷ روز پیش
5روش تقسیط مهریه ۰۲:۴۲
۶۳ بازدید ۱۷ روز پیش
محدودیت های بازسازی آپارتمانها ۰۲:۲۰
۵۸ بازدید ۲۱ روز پیش
آیا اجرت المثل و نحله به ارث می رسد؟ ۰۱:۳۲
پایبند الکترونیکی جایگزین حبس ۰۲:۰۱
۵۹ بازدید ۲۴ روز پیش
رایج ترین اشتباه در مبایعه نامه ۰۱:۳۸
۶۸ بازدید ۲۵ روز پیش
5نکته در مورد تصرف عدوانی ۰۲:۱۶
۵۳ بازدید ۲۵ روز پیش
باور غلط مردم در جرائم مواد مخدر ۰۰:۵۴
۵۱ بازدید ۲۶ روز پیش
راهکار برای از بین بردن وکالتنامه بلاعزل ۰۳:۲۴
معاملات املاک واقع در طرح شهرداری ۰۲:۰۸
ثبت انتقال خودرو در محضر الزامی نیست ۰۲:۰۵
نارضایتی زوجه از رابطه زناشویی ۰۱:۲۸
۶۶ بازدید ۱ ماه پیش
تکلیف مهریه در صورت فریب در ازدواج ۰۰:۵۲
اعتبار امر مختومه ۰۰:۵۱
۶۷ بازدید ۱ ماه پیش
مطالبه وجه چک مفقودی ۰۱:۳۹
۵۷ بازدید ۱ ماه پیش
انتقال سند اجرایی ۰۲:۳۷
۶۵ بازدید ۱ ماه پیش
نحوه توقیف ملک با سند عادی ۰۱:۵۸
۵۶ بازدید ۱ ماه پیش
تکلیف دیون متوفی ۰۲:۲۴
۶۴ بازدید ۱ ماه پیش
ابطال سند رسمی با شهادت شهود ۰۰:۵۴
۵۵ بازدید ۱ ماه پیش
مطالبه ارش یا اعمال خیار عیب ۰۱:۳۹
۸۶ بازدید ۱ ماه پیش
مداخله در اموال توقیفی ۰۰:۵۷
۴۹ بازدید ۱ ماه پیش
ادعای امانی بودن چک حامل مسموع نیست! ۰۱:۴۱
تاثیر حکم فسخ بر معامله دوم ۰۲:۳۲
۶۴ بازدید ۱ ماه پیش
پرداخت بدهی بدون اجازه بدهکار ۰۱:۵۶
۷۱ بازدید ۱ ماه پیش
چگونه سفته سند تجاری محسوب نمی شود؟ ۰۰:۵۹
شرط اثبات هبه ۰۲:۳۷
۶۱ بازدید ۱ ماه پیش
نفقه چه ایامی قابل مطالبه است؟ ۰۱:۳۲
۵۶ بازدید ۱ ماه پیش
اصل نسبی بودن آراء دادگاه ها ۰۲:۴۶
۷۸ بازدید ۱ ماه پیش
نحوه اثبات ربا  و مجازات آن ۰۴:۲۴
۷۱ بازدید ۱ ماه پیش
تفاوت محتویات و مندرجات سند رسمی ۰۱:۱۰
اثبات حجر متوفی ۰۲:۴۶
۵۸ بازدید ۱ ماه پیش
تاثیر سوگند در دعوای  حقوقی ۰۰:۵۹
۴۰ بازدید ۱ ماه پیش
نفقه زن باردار ۰۱:۱۶
۶۵ بازدید ۱ ماه پیش
شرط بی اعتباری سند سفید امضاء ۰۱:۵۹
۹۹ بازدید ۱ ماه پیش
عدم پرداخت رهن توسط موجر ۰۲:۱۳
۶۵ بازدید ۱ ماه پیش
شرایط توقیف حقوق بازنشستگان ۰۱:۲۸
۵۷ بازدید ۱ ماه پیش
استفاده از حق حبس در معاملات ملکی ۰۱:۰۰
بردن فرزند به شهر یا کشوری دیگر ۰۱:۱۴
۸۱ بازدید ۱ ماه پیش
مطالبه شیربها از زوج ۰۱:۱۴
۷۶ بازدید ۱ ماه پیش
تسویه حساب با سرایدار یادت نره!! ۰۱:۵۳
شکایت تهمت و افترا علیه وکیل ۰۰:۵۳
۷۴ بازدید ۱ ماه پیش
نحوه خارج کردن اموال از دسترس کلیه وراث ۰۱:۵۳
خرید آپارتمان بدون پارکینگ ۰۱:۴۰
۸۵ بازدید ۱ ماه پیش
دادگاه هیچ معامله ای را فسخ نمی کند!!! ۰۱:۱۱
باور غلط در مورد مهریه ۰۰:۵۵
۶۶ بازدید ۱ ماه پیش
دستور العمل جدید رییس قوه قضاییه ۰۲:۳۹