موسسه حقوقی وداوری میثاق

موسسه حقوقی وداوری میثاق

نکته قابل توجه معاملات اموال محجور ۰۱:۰۰
فسخ،انفساخ،تفاسخ ۰۲:۰۱
۳۵ بازدید ۸ ساعت پیش
جنبه ی کیفری و حقوقی چک ۰۲:۳۵
۴۱ بازدید دیروز
پرداخت مهریه و بخشیدن مهریه توسط زن ۰۲:۳۱
حق طلاق یا وکالت طلاق زن ۰۲:۲۱
۳۱ بازدید ۴ روز پیش
حقوق فرزند نکاح موقت(صیغه) ۰۱:۵۵
۲۸ بازدید ۵ روز پیش
چک بهتر است یا سفته؟ ۰۱:۴۵
۲۱ بازدید ۵ روز پیش
نحله چیست؟ ۰۲:۵۱
۲۹ بازدید ۶ روز پیش
ضمانت اجرایی تخلفات سازنده ۰۰:۵۲
۲۷ بازدید ۶ روز پیش
معامله به قصد فرار از دین ۰۳:۰۳
۳۵ بازدید ۱۱ روز پیش
سپردن در خیانت در امانت(روند یک پرونده) ۰۳:۴۰
فروش ملک رهنی و دعاوی آن ۰۲:۴۵
۴۷ بازدید ۱۲ روز پیش
فسخ نکاح به دلیل باکره نبودن زوجه ۰۰:۵۷
استثنائات رجوع از هبه ۰۰:۵۴
۳۱ بازدید ۱۳ روز پیش
نکته طلایی در قرارداد مشارکت در ساخت ۰۰:۵۱
شکایت از همسایه مزاحم ۰۰:۵۲
۲۵ بازدید ۱۴ روز پیش
بررسی  اقرار به دریافت نقدی ثمن معامله ۰۳:۰۰
راهکارهای پیگیری پرونده ۰۰:۵۰
۴۳ بازدید ۱۵ روز پیش
نکته  کاربردی در طلاق توافقی ۰۱:۱۸
۵۱ بازدید ۱۵ روز پیش
قرار تامین دعوای واهی ۰۲:۲۱
۴۵ بازدید ۲۰ روز پیش
توقیف حق بیمه و بیمه بازماندگان متوفی ۰۲:۲۶
فروش مال غیر و قانون کاهش حبس تعزیری ۰۲:۱۰
خطر بزرگ در معاملات فروش اقساطی ۰۴:۱۸
۳۷ بازدید ۲۱ روز پیش
مسئولیت بیمه در صورت تخلف نماینده ۰۱:۵۸
نکته کاربردی در فروش اقساطی ملک ۰۳:۰۶
۴۱ بازدید ۲۲ روز پیش
تغییر جنسیت بعد از فوت مورث ۰۱:۴۹
۵۱ بازدید ۲۵ روز پیش
خیار تخلف از وصف ۰۳:۲۶
۴۸ بازدید ۲۵ روز پیش
تنبیه فرزند توسط والدین ۰۲:۱۱
۴۶ بازدید ۲۶ روز پیش
غبن افحش باعلی مرتبه ۰۴:۰۳
۳۸ بازدید ۲۶ روز پیش
اسقاط خیار غبن فاحش ۰۳:۳۰
۷۶ بازدید ۲۷ روز پیش
تغییر سن در شناسنامه ۰۳:۱۹
۴۹ بازدید ۲۸ روز پیش
نکات مهم در مورد پیش فروش ساختمان ۰۴:۳۰
شرط اهدای جنین یا اجاره رحم ۰۰:۴۴
۵۰ بازدید ۲۹ روز پیش
تفاوت تراس و بالکن از نظر قانون ثبت ۰۱:۱۹
5نکته مهم در خرید گوشی موبایل ۰۰:۴۸
۵۳ بازدید ۱ ماه پیش
نحوه برخورد با همسایگان بدحساب ۰۱:۰۰
۴۶ بازدید ۱ ماه پیش
رضایت نامه های پزشکی تا چه حد معتبرند؟ ۰۰:۵۴
زوجه از اموال غیرمنقول ارث میبرد؟ ۰۰:۴۷
مطالبه دستمزد حضانت از زوج ۰۰:۵۵
۵۵ بازدید ۱ ماه پیش
دو نکته مهم در تنظیم قرارداد ۰۱:۳۶
۴۵ بازدید ۱ ماه پیش
خیانت در امانت در مورد جهیزیه ۰۰:۴۵
۵۲ بازدید ۱ ماه پیش
شرط باطل و مبطل عقد ۰۲:۲۳
۳۹ بازدید ۱ ماه پیش
نکات مهم در قرارداد اجاره ۰۰:۴۷
۳۹ بازدید ۱ ماه پیش
مجازات عدم ثبت ازدواج ۰۱:۱۹
۳۶ بازدید ۱ ماه پیش
حقوقو همسر پس از ازدواج مجدد مرد ۰۱:۳۲
۱۸۷ بازدید ۱ ماه پیش
ثبت عقد موقت(صیغه) ۰۱:۰۳
۵۵ بازدید ۱ ماه پیش
اقسام مجازات ها...!!(3) ۰۱:۰۷
۵۳ بازدید ۱ ماه پیش
اقسام مجازات ها(2) ۰۲:۱۶
۵۰ بازدید ۱ ماه پیش
اقسام مجازات ها...!!(1) ۰۱:۰۰
۴۱ بازدید ۱ ماه پیش
مجازات ازدواج با کودکان ۰۲:۱۹
۳۴ بازدید ۱ ماه پیش
مجازات تعزیری (بازدارنده)2 ۰۲:۱۴
۴۷ بازدید ۱ ماه پیش