Skip to main content
۱۵۵ بازدید

  • radshn(#آتش_به_اختیار)

بزرگداشت روز پیروزی در روسیه

بوف کور   (# آتش_به _اختیار)
بوف کور (# آتش_به _اختیار)
منتشر شده در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

در روسیه هنوز با بازماندگان جنگ چهانی با احترام برخورد میکنند و یاد و خاطره گشته شدگان جنگ را گرامی میدارند و از کشته ها و بازماندگان جنگ با احترام یاد میکنند و مانند قهرمانان با آنها رفتار میکنند ولی غرب زدگان ما با شهدایمان چه میکنند