Skip to main content
ابرزندگی
۳۶ بازدید

طلاق _ جدایی _ابوذریعقوبی راهکارهفتم برای کندن برچسب طلاق

ابوذریعقوبی
ابوذریعقوبی
منتشر شده در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸

طلاق _ جدایی _ابوذریعقوبی
رابطه ها باید ساخته شوند، نه اینکه هر
رابطه ایی از راه رسیدبا تمام وجود آن را تایید کنیم.همین اشتباهات کوچک مشکلات بزرگ را بوجود می آورد.