Skip to main content
۷۵ بازدید

  • j-Pop.lover

جدیدترین سخنرانی استاد دانشمند با موضوع شیخ صنعا و دختر مسیحی

مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی
مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی
منتشر شده در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

جدیدترین سخنرانی استاد دانشمند با موضوع شیخ صنعا و دختر مسیحی___________https://t.me/shahidjodeiri