در حال بارگذاری ویدیو ...

این رویاست میدونم! ته دنیاست میدونم…

۲۳۰ بازدید
ℓ£σ 313
ℓ£σ 313

+من آدمِ جلویِ کسی رو گرفتن نیستم؛
آدمِ سدِ راه کسی شدن برای نرفتن،
آدمِ کشیدنِ چمدون از دستایِ یکی،
آدم اینکه تویی که داری میری رو
از پشت بغل کنم و هزار باره بگم نرو.
من فقط آدمِ وایستادن نگاه کردنم،
آدمِ دست و پنجه نرم کردن با نبودنا،
آدمِ راحت دل کندن از دل کنده ها...

فاطمه جوادی
@Freedom

نظرات
Loading...