Skip to main content
ℓ£σ 313

ℓ£σ 313

هیچکس در این دنیا، همیشه و هر لحظه، «مشغول و گرفتار و درگیر» نیست. بحثی اگر هست، بحث تلخ «اولویت ها» است.

More TikTok ...
18:30
More TikTok ...
۲ روز پیش

TRY NOT TO LAUGH
11:59
TRY NOT TO LAUGH
۱۶ روز پیش

NEFFEX - Life
02:09
NEFFEX - Life
۱ ماه پیش