Skip to main content
تک بلیط
۴۹ بازدید

  • Saeed.N

خلاصه برداری از کتاب پدر پولدار و پدر بی پول

مدیر سرمایه
مدیر سرمایه
منتشر شده در تاریخ ۴ آذر ۱۳۹۶

• در این فایل تصویری به این نکته مهم اشاره می شود که تمام داشته های ما یا باعث پولداری ما می شوند یا باعث فقیرتر شدن ما و تفاوت بین دارایی و بدهی را متوجه خواهید شد.