Skip to main content
علی بابا
۶۲ بازدید

پرسوناژ(83): رئیسعلی دلواری

نصرتی وی
نصرتی وی
منتشر شده در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۹۴

زاد روز او به پاس فداکاری هایش، روز ملی مبارزه با استعمار نامیده شده است.